Bitdefender Mobile For Android

190,000 149,000

  • Malware Scanner- chứng minh tỷ lệ phát hiện.
  • Advisor Advisor- hiển thị các chương trình có thể làm rò rỉ thông tin cá nhân của bạn.
  • Web Security- bảo vệ thời gian thực cho các trình duyệt Chrome và trình duyệt mặc định của Android
  • Anti- Theft- Khóa, theo dõi và xóa điện thoại của bạn từ thiết bị khác có kết nối internet.
  • App Lock- khóa các ứng dụng nhạy cảm của bạn với một mã PIN
  • WearON– Mở rộng Bitdefender Mobile Security cho đến đồng hồ thông minh.